NYHETER 2022-6-27 KL. 12:00

Man förlorade tvist med Växjö kommun om bostad

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. En 55-årig man överklagade kommunens beslut att ge avslag när han ville att de skulle ordna en bostad i Växjö åt honom enligt socialtjänstlagen - nu har Förvaltningsrätten avgjort tvisten med Växjö kommun och han får inget gehör där heller.
Den här mannen har en bostad i en annan kommun i Kronobergs län, men han vistas sedan ett par år mest i Växjö och har inga avsikter att återvända till den kommun där bostaden finns.

Man förlorade tvist med Växjö kommun om bostad
En 55-årig man överklagade Växjö kommuns beslut om att ge avslag när han ville att de skulle ordna en bostad i Växjö. Nu har Förvaltningsrätten avgjort tvisten med Växjö kommun och han får inget gehör där heller. Foto: Hans Nilsson

Han anser i sin överklagan att han numera har en starkare anknytning till Växjö än till orten där hans bostad finns. På den orten har han inte några sociala kontakter eller annan anknytning förutom boendet.
Eftersom han har ett stort och rikligt umgänge i Växjö vill han påbörja en sysselsättning här och han ansökte därför om boende enligt socialtjänstlagen.
Men Nämnden för arbete och välfärd avslog hans ansökan om boende i Växjö. Man anser att hans behov av bostad är tillgodosett genom den lägenhet han redan har i den kommun där han är folkbokförd. Nämnden för arbete och välfärd bedömde att han har en skälig levnadsnivå eftersom han inte saknar en bostad och inte heller har behov av insatser från Växjö kommun.
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.
Men Förvaltningsrätten i Växjö avslår mannens överklagande och pekar på att det inte finns något stöd i socialtjänstlagen för att rätten till bistånd ska omfatta tillhandahållande av bostad i allmänhet.
Man anser att Nämndenför arbete och välfärd under vissa omständigheter kan ha ett ansvar att ordna en bostad om den enskilde är bostadslös och har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad.
Men mannen är inte bostadslös eftersom han har en bostad på annan ort. Han har inte heller några speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad. Även om hans befintliga bostad inte finns i det område där han önskar bo får hans behov anses vara tillgodosett genom denna och han uppnår en skälig levnadsnivå, tycker Förvaltningsrätten.