NYHETER 2022-6-25 KL. 10:00

Lantbrukare riskerar att bli av med sina djur

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. En lantbrukare i Växjö kommun får hård kritik av Länsstyrelsen efter att man upptäckt flera brister vid djurskyddskontroller på hans gård. Han måste omedelbart se till att nötkreaturen och stallutrymmena hålls rena. Annars kan lantbrukaren riskera att myndigheterna tar djuren ifrån honom, enligt föreläggande i djurskyddslagen

Lantbrukare riskerar att bli av med sina djur
Lantbrukaren riskerar att myndigheterna tar djuren ifrån honom, enligt föreläggande i djurskyddslagen. Länsstyrelsen har vid ett antal djursyddskontroller konstaterat att det finns en rad brister på den aktuella gården. Foto: Pixabay

Länsstyrelsen har vid ett antal djurskyddskontroller konstaterat att det finns en rad brister på den aktuella gården.
Den 1 april 2016 gjorde Länsstyrelsen en djurskyddskontroll av lantbrukarens nötkreaturshållning på fastigheten några mil utanför Växjö.
Kontrollen utfördes då som en uppföljande kontroll. Vid kontrollen uppmärksammades bland annat nötkreatur som inte var tillräckligt rena.
Den 25 maj 2016 beslutade Länsstyrelsen med stöd av djurskyddslagen att lantbrukaren måste se till att nötkreaturen hålls rena. När Länsstyrelsen den 15 december 2016 gjorde en ny djurskyddskontroll såg man bland annat att tre av mjölkkorna var kraftigt gödselförorenade.
Den 13 februari 2017 beslutade Länsstyrelsen återigen att lantbrukaren skulle se till att nötkreaturen hölls rena.
När Länsstyrelsen den 4 februari 2020 gjorde en ny djurskyddskontroll på fastigheten såg man att merparten av mjölkkorna och elva ungdjur var gödselbemängda med gödselpansar på lår och buk.
Samtliga stallutrymmen, i vilka nötkreatur hölls, var mycket smutsiga och ungdjuren hade inte tillgång till torra och rena liggplatser eftersom ströbädden var mycket smutsig och blöt.
Den 11 mars 2020 beslutade Länsstyrelsen med stöd av djurskyddslagen att förelägga lantbrukaren att se till att
nötkreaturen och alla utrymmen hölls rena.
Vid ett försök till kontroll den 15 mars 2022 såg Länsstyrelsen att lantbrukaren var vid ungdjursladugården. Men han körde ifrån fastigheten innan Länsstyrelsen kunde komma i kontakt med honom.
Vid detta tillfälle såg man bland annat att ungdjuren inte var tillräckligt rena och att flera av dem hade gödselpansar på lår och buk.
Det var mycket smutsigt i ungdjurens ligghall med flera decimeter hög kletgödsel, och det saknades en uppströdd liggplats som räckte till åt samtliga ungdjur. Dessutom var det mycket gödsel inne i ungdjurens ligghall och inget av djuren hade tillgång till torr och ren liggplats. Utanför ungdjurens ligghall var det mycket sörjigt och marken var sönderkörd och upptrampad.
Länsstyrelsen gjorde ytterligare en djurskyddskontroll på fastigheten den 6 april 2022. Då var lantbrukaren närvarande.
Då var de flesta mjölkkorna och ungdjuren smutsiga med gödsel längs lår och buk. Ett antal ungdjur hade även gödselpansar på ben och bakdel. Ligghallen som ungdjuren hade tillgång till var smutsig med lera och gödsel. Det var dessutom mycket sörjigt och lerigt utanför ungdjurens ligghall.
Lantbrukaren har fått möjlighet att yttra sig, men Länsstyrelsen har inte fått in något yttrande.
Nu konstaterar Länsstyrelsen att man har upptäckt flera brister i hans nötkreaturshållning vid olika kontroller.
Bristen gällande gödselbemängda nötkreatur har tidigare påpekats vid flera kontrolltillfällen och varit föremål för tre tidigare förelägganden enligt djurskyddslagen.
Att pälsen hålls ren är framförallt viktigt för djur som hålls i utomhusklimat. En päls med gödselpansar förlorar mycket av sin isolerande funktion och det kan bildas sår i huden. Det kan dra i huden och vara smärtsamt. I en oren miljö kan sår lättare bli infekterade.
Gödselpansar kan även ge upphov till brännskador på huden, vilket innebär ett onödigt lidande för nötkreaturen. Det gör att pälsens naturliga funktion att reglera värme och avstöta fukt avtar eller upphör helt.
Länsstyrelsen anser att lantbrukaren måste genomföra en eller flera åtgärder. Man kommer att följa upp detta för att kontrollera det som ska ha åtgärdats. Om det inte åtgärdats kan Länsstyrelsen besluta om ytterligare föreläggande med vite, omhändertagande av djur eller pröva frågan om förbud att ha hand om djur.