NYHETER 2022-6-1 KL. 17:38

Lantbrukare fick inte bedriva skyddsjakt på älg

Av Hans Nilsson

Lantbrukare fick inte bedriva skyddsjakt på älg
Under två månader hade mannen vid upprepade tillfällen sett flera älgar beta i hans höstraps. Han beräknade att 50-60 procent av arealen riskerade att skadas om inte skyddsjakt utfördes. Foto: Pixabay

VÄXJÖ. En lantbrukare ansökte om tillstånd att få bedriva skyddsjakt efter tre älgar i Vederslöv-Nöbbele för att förhindra allvarlig skada på grödor - men länsstyrelsen avslog ansökan.
Den 1 april 2022 fick länsstyrelsen in en ansökan där en lantbrukare ansökte om tillstånd till att få bedriva skyddsjakt efter tre älgar.
Under två månader hade mannen vid upprepade tillfällen sett flera älgar beta i hans höstraps. Han beräknade att 20 procent av de 10 hektaren som är höstraps hade blivit betesskadat av älgarna, och han befarade att 50-60 procent av arealen riskerade att skadas om inte skyddsjakt utfördes.
Han har själv försökt driva bort älgarna vid flera tillfällen genom att ropa och vifta. Men älgarna har bara flyttat en kort bit från fälten och snart varit tillbaka igen.

Älgförvaltningsgruppen i omårdet ombads att skicka in ett yttrande. Ordförande i älgförvaltningsgruppen meddelade via telefon till länstyrelsen att de inte kunnat enas om ett gemensamt yttrande eftersom de inte var överens inom gruppen.
Svenska Jägareförbundet avstyrker skyddsjakten. Man skriver i sitt yttrande att de gjort ett besök på platsen. De kunde då se betesskador från klövvilt, men större delen av skadorna berodde på väderrelaterade problem.
Svenska Jägareförbundet ifrågasätter också de åtgärder som utförts för att hålla älgarna borta. Dessutom påpekar de att våren nu är så framskriden att älgarna kommer söka föda på annat håll och därför skulle skyddsjakten inte få önskad effekt.

LRF Sydost tillstyrker däremot skyddsjakten. De skriver att skyddsjakt för att undvika fortsatt allvarlig skada bör beviljas, förutsatt att sökande gjort tillräckliga försök att finna annan lämplig lösning.
Den 22 april 2022 gjorde länsstyrelsens besiktningsperson en besiktning av skadorna. Besiktningspersonen bekräftar skadorna på
fälten och konstaterar att de är orsakade av älg genom spillning och klövspår.
Men älgarna har inte varit lika mycket i fälten den senaste tiden och den huvudsakliga skadan har troligen redan skett.

Länsstyrelsens bedömning är att de skadeförebyggande åtgärder som vidtagits inte har varit tillräckliga och att det nu är troligt att älgarna
söker föda på annat håll vilket kommer leda till att skyddsjakten inte får önskad effekt.
Förutsättningarna för skyddsjakt är inte uppfyllda, därför avslås ansökan.hans nilsson