Klik venligst
NYHETER 2021-5-15 KL. 17:46

Eva-Britt (V) vill att pandemihanteringen i Kronoberg granskas

Av Hans Nilsson

Eva-Britt (V) vill att pandemihanteringen i Kronoberg granskas
- Det är mycket som pekar på att det har funnits betydande problem i pandemihanteringen i Region Kronoberg, anser Eva-Britt Svensson(V): Foto: Hans Nilsson

KRONOBERG. Eva-Britt Svensson och Vänsterpartiet vill att regionen inrättar en coronakommission där man tar ett helhetsgrepp och analyserar pandemihanteringen i Region Kronoberg.
- Det är mycket som pekar på att det har funnits betydande problem i pandemihanteringen även i Region Kronoberg, anser Eva-Britt Svensson (V).
I motionen föreslås att Region Kronoberg skyndsamt ska inrätta en regional coronakommission med uppdrag att analysera pandemihanteringen i Region Kronoberg.

Man utgår från Coronakommissionen som kom i december 2020 med sitt första delbetänkande ”Äldreomsorgen under pandemin”.
- Det är omskakande läsning, tycker Eva-Britt Svensson.
I den rapporten slås det fast att den allmänna smittspridningen haft störst inverkan på antalet sjuka och avlidna i äldreomsorgen.
Men den pekar också ut flera andra allvarliga brister som haft stor påverkan: bristfällig beredskap, allvarliga strukturella problem som försvårat samverkan och samordning samt stora brister i välfärden.

Dessutom lyfts konsekvenserna av en splittrad organisation med delat ansvar och flera privata utförare fram. Resursbrist och underbemanning lyfts också samtidigt som behovet av högre bemanning och rimliga arbetsförhållanden betonas.
Eva-Britt Svensson menar att de brister och problem som påtalas i rapporten även gäller i Region Kronoberg.
Därför är det viktigt att på ett liknande sätt som Coronakommissionen gjort, ta ett regionalt helhetsgrepp och analysera pandemihanteringen i den här regionen, slår hon fast.
Man vill att representanter från universitetet, fackföreningarna, regionen, kommunerna, näringslivet och det civila samhället ska delta i arbetet.
Vad hade kunnat minska den allmänna smittspridningen? Hur såg tillgången till skyddsutrustning ut? Hur var det med bemanningen?
Vad kan man säga om kvaliteten i sjukvården och äldreomsorgen och stödet till det lokala och regionala närings- och föreningslivet?
Hur såg samverkan mellan regionen och kommunerna ut när det gäller äldreomsorgen ut?

Kommissionen ska också ta fram förslag och underlag för aktörerna kan agera för att bygga upp strukturer som förebygger och förhindrar att vi hamnar i samma situation igen vid kommande kriser.
- Regionen, precis som Sverige i stort, står fortfarande mitt i en pågående pandemi. En regional coronakommission löser inte de akuta problem som måste hanteras just här och nu, men det kan bidra till att förebygga problem i framtiden, säger Eva-Britt Svensson (V).hans nilsson