BUSINESS 2023-2-15 KL. 08:00

Starkt år för elbilen

Av Thomas Edgren

Elektrifieringen gick starkt framåt 2022. Det visar Mobility Swedens årsstatistik. Det bådar gott inför en bra utveckling under 2023 förutsatt att laddinfrastruktur och nya styrmedel som främjar elektrifieringen kommer på plats.

Starkt år för elbilen
En tabell över nybilsregistreringarna 2022 jämfört med 2021. Tabell: Mobility Sweden

Förändringar i omvärlden påverkade fordonsmarknaden negativt under 2022. Världsekonomin, kriget i Ukraina och förändringar i styrmedel i Sverige kommer att fortsätta påverka marknaden i år.

Fordonsåret 2022 präglades av flera externa faktorer. Efterdyningarna av pandemin, kriget i Ukraina och det ekonomiska läget resulterade i såväl komponentbrist och långa leveranstider som prishöjningar och osäkerhet för företagare. Även politiska reformer som förändringarna i bonus-malus systemet som skett i etapper av olika regeringar under året har haft negativ effekt.

- Det kärva utgångsläget har påverkat marknaden och antalet nyregistrerade personbilar minskade med drygt fyra procent 2022 jämfört med 2021. I slutet av året såg vi dock en lättnad i leveranskedjorna. Men industrin är i fortsatt obalans i leveranskedjorna - efterfrågan är större än utbudet, och så blir det även i år, säger Sofia Linder, Mobility Swedens chefsekonom.
-
288 003 nya personbilar registrerades under 2022, vilket kan jämföras med 301 006 under 2021.
Mobility Swedens statistik visar att andelen nyregistrerade laddbara personbilar ökade från 45 procent 2021 till 56 procent 2022. Samtidigt varierar utvecklingen för de laddbara; antalet elbilar ökade med 65 procent medan antalet laddhybrider minskade med 15 procent. Årets starka elektrifiering bidrog till att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar, minskade med 22,5 procent, från 89,2 g/km 2021 till 69,1 g/km 2022.
- Vi ser en ökning av intresset för nya elbilar vilket beror på att modellutbudet ökat och att det funnits styrmedel under del av året. Förra året var 33 procent av de nya bilarna en elbil. Att jämföra med 19 procent 2021. En fin utveckling som placerar Sverige högt globalt, säger Mattias Bergman, VD för Mobility Sweden.
-
Även andelen nyregistrerade lätta ellastbilar ökade från 7,5 procent 2021 till 14,5 procent. Ser man till alla drivlinor har antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskat under året med nära fem procent i jämförelse med 2021.

För nyregistrerade tunga lastbilar är bilden motsatt då antalet ökade med drygt tre procent under 2022. För tunga lastbilar är elektrifieringen ännu i startgroparna. Andelen nyregistrerade tunga ellastbilar har ökat något i jämförelse med 2021, från 0,9 procent till 2,7 procent.

Det fordonsslag som ökat mest under året är bussar som ökat med drygt 70 procent, från 728 under 2021 till 1 240 stycken 2022. Andelen nyregistrerade elbussar är dock lägre jämfört med 2021, cirka 21 procent i förhållande till cirka 25 procent 2021.

Hur fordonsåret 2023 kommer att falla ut vad gäller volym och elektrifiering, kommer påverkas av leveransförmåga, lågkonjunktur och politiska beslut. Ett trendbrott sedan 2021 är att privatleasingen har varit pådrivande i elbilsregistreringarna. I kunddialogen har vi den senaste tiden sett en kraftig inbromsning i efterfrågan på privatleasing. Höjda räntor tillsammans med avskaffad klimatbonus ger en kraftigt höjd månadskostnad som slår hårt mot privatleasingen.

Det finns många osäkerhetsfaktorer som kommer att påverka fordonsmarknaden i år, vilket gör att Mobility Swedens prognos för 2023 präglas av osäkerhet. Prognosen säger att antalet registrerade personbilar väntas uppgå till 290 000 nästa år. Av dessa väntas andelen laddbara fordon stå för 65 procent, fördelade på 40 procent el och 25 procent laddhybrider. För lätta lastbilar visar prognosen på 43 000 nyregistreringar under 2023, varav andelen eldrivna lätta lastbilar väntas utgöra 20 procent.