BUSINESS 2022-12-21 KL. 10:20

Därför är företagen i Västra Götalandsregionen bäst på FoU

Av Thomas Edgren

I dag investeras dubbelt så mycket pengar inom forskning och utveckling i Göteborgsregionen jämfört med 2013, där en extra stor ökning har skett de senaste åren. Vår region befäster därmed sin position som Sveriges innovationsmotor. Vad beror denna kraftiga tillväxt på?

Därför är företagen i Västra Götalandsregionen bäst på FoU
En elektronikingenjör som genomför fordonstester. En av många kompetenser som finns i Västar Götalandsregionen och som nu är på frammarsch. Foto: ThisisEngineering RAEng, Unsplash.

Företagens innovationssatsningar sker i mycket högre grad i Göteborgsregionen än tidigare. Faktum är att det satsas mer pengar här än i hela Stockholmsregionen, som är dubbelt så stor när det gäller befolkning, näringsliv och antal privat sysselsatta. Dessutom är intensiteten av forskning och utveckling i dag dubbelt så stor i Göteborg som i övriga Sverige.

- Vi ser ett tydligt maktskifte västerut, där vi har gått om Stockholm och blivit den region där företagen satsar mest pengar på forskning och utveckling. Dessutom har bruttoregionalprodukten, BRP, i Göteborgsregionen ökat med i genomsnitt fem procent per år de sista tio åren, det är nästan kinesiska tillväxttal, säger Henrik Einarsson, avdelningschef för Etablering & Investering på Business Region Göteborg.
-
Vad är då anledningen till detta skifte? Henrik Einarsson tror att en del av förklaringen ligger i den stora omställning som pågår.
- Vår hypotes är att det delvis beror på att i stort sett hela Industrisverige nu ställer om till en grönare produktion. Och industrin finns till stor del här i Västsverige. Omställningen driver på mycket investeringar och forskningssatsningar hos näringslivet för att företagen fortsatt ska kunna ligga långt fram och erbjuda hållbara produkter i världsklass om några år, säger han.
-
Ett tydligt exempel på den omställning som sker kan hämtas från fordonsindustrin där företagen nu satsar stora pengar på forskning och utveckling, särskilt inom elektromobilitet.
- Förutom att det driver på och ställer om hela näringslivet medför det också att en helt ny basindustri är på väg att växa fram här i Västsverige i form av en komplett batteriproduktionskedja, med allt från forskning och utveckling till en batterifabrik om några år, säger Henrik Einarsson.
-
I Västra Götalandsregionen finns, förutom fordonsindustrin, också många andra stora industriella områden med starka kluster. Till exempel petro- och kemiindustrin, som bedriver mycket forskning inom framtidens bränsle och produkter.

Här finns forskningsintensiva life science-branschen, och även en stark rymdindustri. Dessutom finns framstående akademi, med både Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, samt att huvudkontoret för svenska forskningsinstitutet RISE flyttade till Göteborg för några år sedan. Adderat på det råder ett unikt samarbetsklimat.

- Industri, akademi och forskning, och även offentliga aktörer, som finns här har en lång historia av att samverka på olika sätt. Samarbetet i Göteborgsregionen är vår styrka, som jag tror har varit med och bidragit till den snabba utvecklingen, säger Maria Strömberg, avdelningschef för Kluster & Innovation på Business Region Göteborg, och fortsätter:
-
- Detta samspel har skapat speciella förutsättningar för innovation och för framväxten av samarbetsmiljöer, vilket jag tror bidrar till att företagen kan känna sig trygga i att ha sin verksamhet här och investera kring forskning och utveckling i Göteborgsregionen. Här finns också universiteten som förser företagen med kompetens. Det attraherar nya företag, även utländska aktörer, att etablera sig.
-
Exempel på samarbetsmiljöer som växt fram och stärker innovation är Science Parks, viktiga knutpunkter som ägs av Business Region Göteborg tillsammans med näringslivet och akademin, och testbäddar, som är delade innovationsmiljöer. I Göteborgsregionen finns flest aktiva testbäddar i Sverige, och här kan företag, akademi, organisation och institut i samverkan livetesta innovationer i verklig miljö.

En av dem är världsunika Gothenburg Green City Zone, där framtidens transportsystem nu testas i verkliga stadsmiljöer med målet att både person- och godstransporterna inom en geografisk zon ska vara utsläppsfria år 2030. Bakom initiativet står Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, Volvo Cars och forskningsinstitutet RISE.

- Det är en arena för innovationsutveckling, som är öppen för alla företag som vill vara med och kan bidra. Vi erbjuder näringslivet att testa olika lösningar i samverkan med parterna som ingår, och vi syr ihop och håller samman de samarbeten som uppstår. Vi söker också tidiga innovationer, på väg mot en marknadsintroduktion, som vi kan skala upp så att de som bor och verkar i centrala Göteborg ska kunna resa eller transportera gods till och från sin verksamhet på ett utsläppsfritt sätt, berättar Maria Strömberg.

HSB Living Lab på Chalmers campus där forskningen har flyttat hem till de boende, laboratorietester av självkörande fordon och Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande är några fler exempel på alla de arenor för innovation som finns i regionen.

- Göteborgs Stad har tillsammans med många aktörer dessutom byggt upp en digital tvilling av Göteborg, så att tester också kan utföras i en digital miljö, tillägger Maria Strömberg.
-
Ett annat sätt att bidra till innovation är genom att stötta innovationstunga mindre bolag, som techföretag och startups inom teknik, vilket Business Region Göteborg har börjat fokusera alltmer på de senaste åren.

- De stora bolagen lägger ut mycket innovation och utveckling på små techföretag och teknikstartups. Då behöver de finnas i vår region och trivas här. Därför har vi gjort ett grundligt arbete för att förstå vad deras utmaningar är och vad de har för behov. Det handlar om allt från att de behöver fler lokaler och enkla, billiga kontor till mötesplatser. Utifrån det har vi sedan lagt upp en strategi som vi har börjat arbeta med, säger Andreas Göthberg, avdelningschef för Företagsutveckling på Business Region Göteborg.
-

Förutom att stötta och lyfta fram alla de samarbetsmiljöer som redan finns och är på gång, har Business Region Göteborg startat upp projektet The Yard tillsammans med Älvstranden utveckling och Lindholmen Science Park. Gamla varvsbyggnader på Lindholmen ska konverteras till att bli kontor för unga nya techbolag, och rymma arbetsplatser för 600–700 personer.

- Vi vill även kunna koppla The Yard till övrig samverkan mellan små och stora bolag på Lindholmen genom att bilda kontaktytor och främja innovation på det sättet. På The Yard ska vi också försöka skapa en naturlig mötesplats för techbolagen att kunna träffa likasinnade. Det är något vi saknar i dag i Göteborg, säger Andreas Göthberg.
-
En annan viktig fråga är marknadsföring. Hur marknadsför sig Göteborgsregionen nationellt och internationellt som en hub för techbolag?
– Tidigare har vi inte positionerat Göteborg som en techhub i marknadsföring och i varumärkesbyggande, även om vi egentligen är det. Vi har några riktigt vassa bolag här, men som inte är särskilt kända. Därför satsar vi nu mycket på marknadsföring av regionen, lyfter fram våra goda exempel på techföretag och ger dem synlighet i våra kanaler, säger han.

Att morgondagens hållbara produkter fortsätter att tillverkas i Västsverige är viktigt för regionen. Därför krävs det att företagen fortsätter att investera och att innovativa och forskningsintensiva bolag fortsätter att etablera sig. Tillsammans med att industrin och samarbetsmiljöerna finns här är kompetensen i regionen en nyckelfaktor framåt.

- Göteborg är i dag en storstadsregion med ett enormt stort kunskapsinnehåll. Våra universitet är viktiga konkurrensfaktorer och vi har väldigt mycket ingenjörskompetens, som gör att vi är attraktiva. Det innebär att vi är en relevant partner för forskning- och utvecklingssatsningar, säger Henrik Einarsson.
-
Andreas Göthberg håller med.
- I och med att vi har positionerat oss högt på värdekedjan skapar det ett självspelande piano som gör att bolag söker sig hit för den höga kompetensen. Och vill du jobba i samma bransch som dessa bolag verkar i, ja då söker du dig hit för att arbetsgivarna finns här, säger han.
-


FAKTA
Forskning och utveckling (FoU) i Västra Götalandsregionen
• Företagen i Västra Götaland står för 34 procent av de privata FoU-utgifterna i Sverige.
• Tillsammans lade västsvenska företag 44,5 miljarder kronor på FoU under 2021. Det är en miljard mer än företagen i Stockholmsregionen.
• I Västra Götaland uppgår företagens FoU-utgifter till 5,2 procent av bruttoregionalprodukten. Det är dubbelt så mycket som både Sverigesnittet (2,5 procent av BRP) och andelen som företagen i Stockholms län satsar (2,6 procent av BRP).
• Mönstret är detsamma när vi sätter FoU i relation till mängden sysselsatta i privat sektor. FoU-intensiteten i Västra Götaland blir då 75 procent högre än i Stockholm, och 97 procent högre än rikssnittet.