ALVESTA 2022-3-28 KL. 10:36

Försvaret säger nej till vindkraft i Tubbamåla

Av Josefin Petersson

Försvaret säger nej till vindkraft i Tubbamåla
Vindkraftparken i Lyngsåsa. Foto: Josefin Petersson

TUBBAMÅLA. Försvarsmakten säger nej till delar av den vindkraftsutbyggnad som planeras i Tubbamåla. Det framgår av ett yttrande från myndigheten.
Försvarsmaktens motivering till avslaget på vinkraftsutbyggnaden i Tubbamåla är följande, ”föreslagen vindkraftspark riskerar att medföra påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken som omfattas av sekretess enligt 15 kap 2 § OSL. Försvarsmakten motsätter sig således en etablering av vindkraftspark Tubbamåla enligt båda föreslagna layouterna.

3 kapitlet 9 § andra stycket miljöbalken innebär, ”områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.”
Sekretess enligt 15 kap 2 § Ofentlighet och Sekretesslagen, ”sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för uppgift om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen.”


Josefin Petersson