ALVESTA 2022-8-15 KL. 11:48

Alvestademokraterna går in i sitt första val

Av Josefin Petersson

Alvestademokraterna går in i sitt första val
Fredrik Jonsson är partiledare och gruppledare för Alvestademokraterna. Foto: Pressbild

ALVESTA. Det kommande valet i höst blir Alvestademokraternas första där de kommer stå med på den kommunala valsedeln. De har nu även fastställt vilka namn som kommer att stå på valsedeln samt sammanställt deras tre viktigaste valfrågor.
Namnen som kommer att stå på Alvestademokraternas valsedel under höstens val är följande, Fredrik Jonsson, Anette Lindström, Tommy Ernemyr, Jan-Eric Jönsson, Sofie Björklund, Gerly Jonsson och Maj Danielsson.

Fokuset i deras tre viktigaste valfrågor ligger på trygghet, välfärd och framtidstro.

Tryggheten handlar om att föräldrar erbjudas en trygg och god barnomsorg, som möter alla barns behov. Dessutom ska det vara en trygg och värdig äldreomsorg. Avgifterna skall hållas på en låg nivå så att även våra äldre har råd att leva. Alla som är i behov av hjälp skall få det genom väl fungerande socialomsorg. Det är vår uppfattning att missbruk är en beroendesjukdom som måste tas på allvar och behandlas av vården. Vi ser det som viktigt att hälso- och sjukvården bemöter de individer som fallit offer för ett missbruk på ett värdigt och respektfullt sätt, samt att insatser sätts in tidigare vid alla former av missbruk. Hälso- och sjukvården skall arbeta med skadereducerande insatser för missbrukare. Inte minst vill vi göra stora satsningar på skolan och på att fler kommunbor ska få ett jobb att gå till. De kriminella gängens rekryteringsbas bekämpas effektivt genom att se till att det inte finns ett utanförskap i kommunen. Alvestademokraterna vill se att kommunen också måste bidra här och nu till att invånaren kan vara trygga. Därför vill Alvestademokraterna bland annat satsa på trygga stråk, fler trygghetskameror och kommunala ordningsvakter som hjälper polisen att skapa trygghet i hela Alvesta kommun.

Välfärden handlar om att vi ska ha ett bra företagsklimat, att kommunen skall arbeta för att underlätta för företagare att etablera sig i kommunen och jobba för att företagen ska flytta hit sin verksamheterna. Att man förenklar upphandlingsreglerna så att lokala producenter har bättre möjlighet att vara med och konkurrera i kommunala upphandlingar och även jobba för gles- och landsbygden, det vill säga utanför centralorten Alvesta. Medborgarna skall kunna lita på att det finns ett socialt skyddsnät som ger hjälp och stöd i livets svåra tider. Alvestademokraterna arbetar för en levande demokrati och vill stärka de mänskliga fri- och rättigheterna. Ett fritt och öppet meningsutbyte och respekt för den enskildes personliga integritet är grundläggande värden i en demokrati. Vislanda är i behov att få bygga ut skolan så man stärker arbetsmiljön för både elever och personal plus en ny matsal och höjer lärarstatusen och höjer lönerna inom skolverksamheten

Framtidstron handlar om att Alvestademokraternas vision är att kommunen skall erbjuda invånarna goda välfärdstjänster av hög kvalitet. Alvestademokraterna ser det som viktigt att kommunens medborgare får vara delaktiga i kommunens utveckling och erbjuds valmöjligheter i de välfärdstjänster som erbjuds och ökad transparens och insyn i beslutsprocesser och medborgarna ges demokratiska verktyg för att kunna påverka kommunens utveckling.
Josefin Petersson