ALVESTA 2022-8-27 KL. 11:25

Alvesta politikernas vallöften 2022

Av Josefin Petersson

Alvesta politikernas vallöften 2022
Foto: Alexander Hall

ALVESTA. Vi bad alla förstanamn på fullmäktigelistorna till årets stundande val skicka in partiernas tre viktigaste valfrågor, detta blev resultatet.

Josefin Petersson

Per Ribacke (S): Skolan, här ryms mycket som är viktigt som tidiga insatser åk 1-3. Fortsatt satsning på skollokalernas utbyggnad, vi ska ge våra barn och unga den bästa uppväxten. Sysselsättning, vi måste fortsätta att jobba för en minskad arbetslöshet. Ett arbete är en nyckel för att bryta segregationen. För mig är ungdomsarbetslösheten ett prioriterat område, alla som kan arbeta ska få ett jobb. En god kommun att verka och bo i, Alvesta ska fortsätta framåt, vi behöver fortsätta att utveckla vår kommun. Det händer mycket i vår kommun och det vill vi fortsätta med. Det handlar om stolthet och framtidstro som är väldigt viktigt.

Claudia Crowley Sörensson (M): Lärande löftet, alla barn skall klara skolan, anpassad förskoleklass, skol-socionomer och logopedtjänst. Alvesta löftets tre åtaganden, arbetslinje, arbetsmarknad och arbetskraft för alla. Detta val står mellan bidragslinjen och arbetslinjen. Löftet om trygghet, i Alvesta kommun skall du känna dig inkluderad och prioriterad av politiken oavsett i vilken del av kommunen du bor. Fler boendemöjligheter för vår äldre befolkning. Ökad samverkan med näringsliv och föreningsliv. Krafttag för att möta den psykiska ohälsan. Förstärkt arbete med att upptäcka, förebygga och förhindra våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Thomas Haraldsson (C): Landsbygden är vårt hem och vårt fokus. Vi arbeta för en hållbar utveckling i hela vår kommun. Bredband, bra förskolor/skolor, bra vägar, föreningsliv, tillgång till bra bostäder och äldreomsorg är viktigt. En skola av hög kvalitet och personaltäthet som stimulerar och utvecklar eleverna till att bli sitt bästa jag. Skolans insatser ska vara förebyggande och tidiga för att alla ska få en bra start i livet. Ett näringslivsklimat i toppklass där vi arbetar aktivt tillsammans mellan alla aktörer för att Alvesta kommun ska vara en attraktiv kommun att starta, driva och utveckla sitt företag.

Lena Nikolausson (SD): Trygghet för alla. I skola/barnomsorg ska miljön vara trygg, såväl inomhus som utomhus. Vi ska ha en trygg äldreomsorg med god vård och socialt innehåll. Våra äldre har rätt att förstå och göra sig förstådda, inte minst för patientsäkerheten är detta viktigt. Möta behov i skola/barnomsorg. Barn och ungdomar har olika behov, och verksamheten ska anpassas därefter, till exempel gällande gruppstorlekar och stödpersonal. En sund ekonomi. Medborgarnas pengar ska hanteras varsamt. Kärnverksamhet ska prioriteras. Vi vill skapa goda villkor för företagande och entreprenörskap i kommunen.

Linnéa Naess (V): Det finns många viktiga frågor och förändringar som vi i Vänsterpartiet vill ska ske i Alvesta kommun. De frågorna som vi framför allt driver är att ta bort delade turer inom omsorgen och avskaffa karensdagen för att få en bättre arbetsmiljö för personalen och bli en mer attraktiv arbetsplats. Vi vill även har fler mötesplats för äldre för att motverka ofrivillig ensamhet. Vi stödjer bygget av multiarenan i Alvesta för barn och ungas rörelse behöver öka och för att främja fritidsverksamheter som gynnar till en positiv aktiv fritid. En röst på Vänsterpartiet är en röst på välfärden.

Fredrik Isberg (MP): Barn och unga, att satsa på barnen är en investering i framtiden, vi vill satsa mer på skolan. Elevers nyfikenhet och lärarens kompetens skall ges förutsättningar att komma till sin fulla rätt. Klimatet, alla beslut i kommunala styrelser och nämnder ska föregås av en klimatanalys. Äldre, kommunens särskilda boenden för äldre bör ses över så att de är rustade för kommande värmeböljor. Åldersdiskriminering i samhället ska förhindras. De äldre skall i första hand ges möjlighet att klara att bo kvar i sitt eget hem. Bättre omvårdnadsåtgärder i äldrevården skall minska behovet av läkemedel.

Jessica Johansson (KD): Äldreomsorgen, vi kommer att digitalisera omsorgen genom att till exempel omsorgstagarna får handla sin mat online, det läggs för mycket arbetstid på att handla åt dem idag. Då frigör man tid till de mjuka värdena i stället. Trygghet, kommunala trygghetskameror i offentliga miljöer, till exempel på järnvägsstationen, utanför skolor och butiker. Detta för att säkerställa att begångna brottsanmälningar kan utredas och gärningsmannen sedan kan lagföras. Stöd och service, vi vill även jobba för ett LSS-boende på östra sidan.

Ulf Larsson (L): Införa LOV, lagen om valfrihet i Alvesta kommun, exempelvis hemtjänsten, efterfrågas då kommunen har monopol. Skola, verka för att renovera, utöka antalet lokaler inom barnomsorg och skola i hela kommunen, bygga ny skola på Östra sidan i Alvesta och nya förskolelokaler på flera ställen. Moderna lokaler förenklar rekryteringen av lärare, samtidigt som eleverna får bättre resultat då de får studiero. Miljöfrågorna, Agenda 2030 är infört men arbetet behöver skyndas på. Det saknas alltför många beslut i många viktiga frågor som att säkra vattentillgång, beredskap för skyfall, sopsortering och återvinning, grönområden och biologisk mångfald, ett krafttag behövs.

Fredrik Jonsson (AD): Vi skall vara en föregångskommun gällande innovation, tillväxt och välstånd. Stärka skola, vård och omsorg i stället för nedmontering av välfärden, kostsam byråkrati och dyra rivningsprojekt. Pensionärerna är unika och har byggt upp den välfärd vi lever i idag, förtjäna respekt och får inte behandlas som luft. Vi vill sänka kommunalskatten för pensionärerna som har högst 20 000 kronor före skatt, en sänkning med minst 50 av kommunalskatten. Självklart att vård- och omsorgspersonal skall kunna prata och förstå svenska språket, färre omsorgstagare per personal. De äldres trygghet ska prioriteras. Tillsammans bygger vi ett tryggt Alvesta.

Lars-Olof Franzén (AA): Infrastrukturen, 126:ans dragning genom Alvesta och det planerade triangelspåret från söder mot Göteborg. En lösning som vi tog fram för 20 år sedan och som är grunden för Alvesta och kommunens framtid. Stängningen av lägenheterna inom särskilt boende, ett beslut som vi med alla medel vill få undanröjt. Det tagna beslutet är kostnadsdrivande, sätter fler människor i otrygghet och medför tyngre och svårare arbetsuppgifter för hemtjänstpersonalen. Vi arbetar för en ny skola i östra Alvesta, vi föreslår en rejäl tomt för både förskola, 0-6 verksamhet och sporthall på Spåningslandaområdet och inte en ny idrottshall vid nuvarande. Ridanläggningen på Spåningslanda behöver upprustas, föreningsbidragen höjas och skapa en ny isyta.

Foto: MLI Foto
Foto: Lillemor Eriksson
Foto: Pressbild
Foto: Pressbild
Foto: Privat
Foto: Stig-Göran Estwall
Foto: Pressbild
Foto: Alexander Hall
Foto: Pressbild
Foto: Pressbild