VÄXJÖ 2023-2-28 KL. 10:11

Skyddsombud kräver flera åtgärder på akuten i Växjö

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Flera erfarna sjuksköterskor har sagt upp sig på akutmottagningen i Växjö det senaste året. Man har en längre tid sett en mycket negativ utveckling på akutmottagningen med mindre tid och utrymme att bedriva säker vård.
Arbetsmiljön där har flera allvarliga brister, enligt ett skyddsombud som nu kräver ett antal tuffa åtgärder av arbetsgivaren.

Skyddsombud kräver flera åtgärder på akuten i Växjö
Under det sista året har flera sjuksköterskor på akutmottagningen i Växjö med lång erfarenhet sagt upp sig, konstaterar skyddsombudet i en rapport. Foto: Hans Nilsson


Under det sista året har flera sjuksköterskor på akutmottagningen i Växjö med lång erfarenhet sagt upp sig, konstaterar skyddsombudet i en skoninglös rapport.

Redan innan pandemin 2019 såg man att det fanns en ökad arbetsbelastning och försämring för handläggningstider. Insatser från Previa och handledning har efterfrågats en längre tid.
Man har fört en regelbunden dialog med närmaste ledningen utan tydligt gehör, förändringar eller direkta åtgärder. Sjukskrivningar med delvis koppling till hög arbetsbelastning har konstaterats under 2021.

Insatser har gjorts med införande av extra pass kvällar och nätter och förändringar i organisationen med utredning och behandlingsplatser bemannade med personal från akutvårdsavdelningen. Även möjligheter till samtjänstgöring med ambulansen, beviljande av tjänstledighet och ytterligare möjligheter att anställa.
Men dessa insatser har inte bidragit till en hållbar grundbemanning. Svårigheter har förekommit att ta ut semester och ledighet. Dialog kring bemanning förs ofta - men stress, krav och hantering av dagliga arbetet brister, enligt skyddsombudet.

Det är brist på sjuksköterskor som kan bedöma en patients medicinska allvarlighetsgrad utifrån dennes sjukdomshistoria och symtom. Dessutom brist på tid att hinna göra detta, brist på lokaler att göra det och att vårda patienter i, och brist på sjuksköterskor att bedriva omvårdnad och omhänderta patienter som befinner sig på akutmottagningen.
Även brist på återhämtning, reflektion och stöd under passen och mellan arbetspassen. Man ser även risker med ökat antal patienter per sjuksköterska och mindre tid och utrymme att bedriva säker vård. Det är risk för att skador uppstår vid till exempel ogynsamma förflyttningar. Risker finns även med att placera personal utan rätt kompetens i situationer som kräver viss kompetens.

Vården som ges strider mot Region Kronobergs policy för lika möjligheter och rättighet i en hållbar Region Kronoberg, anser skyddsombudet.
Mer än 70 procent av vårdförbundets medlemmar har funderat på att sluta senaste halvåret och 81,5 procent av medlemmarna har upplevt stark psykisk påfrestning.

Många upplever etisk stress där jobbet går ut på att bortprioritera snarare än prioritering och en stark känsla av osäkerhet och otillräcklighet. Även oro över att glömma något. Ökad migränfrekvens, trötthet, sämre tålamod och svårt att komma ner i varv och somna är följden och flera är långtidssjukskrivna de senaste åren. Om detta får fortsätta kommer fler blir sjukskrivna eller söker sig till andra jobb, befarar skyddsombvudet.
Nu kräver skyddsombudet bland annat följande: arbetsgivaren ska se till att ohälsosam arbetsbelastning motverkas och att resurserna anpassas till kraven i arbetet. En översyn av bemanning utifrån patientflödet ska göras. Man ställa krav på sjukhusledningen att färdiga patienter förflyttas från akutmottagningen. Arbetsgivaren ska se till att arbetstiderna planeras så de motverkar ohälsa, att ohälsosam arbetsbelastning motverkas och att resurserna anpassas till kraven i arbetet. En översyn av bemanningen utifrån patientflödet måste göras.


hans nilsson