VÄXJÖ 2023-4-28 KL. 17:00

Räddningstjänsten dömer ut Bandidos klubblokal i Tegnaby

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Värends räddningstjänst har förbjudit fastighetsägaren för Bandidos klubblokal i Tegnaby att hyra ut huvudbyggnaden för alla former av verksamheter.
De låsbara galler som finns vid utrymningsvägarna måste tas bort om beslutet ska upphävas. Vid en brand finns det stor risk för allvarliga skador på människors liv, slår räddningstjänsten fast efter tillsynen.

Räddningstjänsten dömer ut Bandidos klubblokal i Tegnaby
Räddningstjänstens tillsyn av den fastighet som Bandidos hyr som klubblokal i Tegnaby visar att den olämplig som samlingslokal, slår man fast. Foto: Värends räddningstjänst


Räddningstjänsten gjorde en oanmäld tillsyn på påskafton av den bostadsfastighet som Bandidos MC Sweden använder som klubblokal i Tegnaby någon mil söder om Växjö.

Det skedde i en stor insats ihop med polisen och Växjö kommun. Syfte var att kontrollera om ägaren eller nyttjanderättshavaren lever upp till de skyldigheter som anges i Lagen om skydd mot olyckor (LSO).
Vid tillsynen bedömde räddningstjänsten att det fanns allvarliga brister i brandskyddet i huvudbyggnaden. Det framgår i ett beslut om föreläggande om vite från Värends Räddningstjänst.

Förutsättningarna för utrymning är undermåliga i och med att både entrédörren och altandörren har låsbara galler. Gallret måste tas bort omedelbart för att utrymningsvägarna ska göras åtkomliga, slår man fast.
Räddningstjänsten påpekar att den 50-årige fastighetsägaren tvingas betala vite på 50 000 kronor varje tillfälle som förbudet inte efterlevs.
Låsbara galler är bara acceptabla i utrymningsvägar i lokaler med verksamheter som är för personer som hålls inlåsta, klargör man.
Enligt räddningstjänsten har byggnadens brandskydd sådana brister att det finns överhängande risk för allvarliga skador på människors liv och hälsa vid en brand.

Räddningstjänsten funderar på ett totalförbud för fastigheten i Tegnaby som samlingslokal. Man anser att den inte alls är lämplig i det syftet. Den är tänkt som bostad, enligt bygglovet, och det är stora skillnader på kraven på brandskydd för bostäder och samlingslokaler. Nu har fastighetsägaren fått tid på sig att yttra sig till och med den 2 maj innan något beslut kommer i det fallet.


hans nilsson


Entrédörren och altandörren har låsbara galler som måste tas bort för att utrymningsvägarna ska göras åtkomliga, slår räddningstjänsten fast. Foto: Värends Räddningstjänst