VÄXJÖ 2023-1-12 KL. 16:00

Föräldrar med funktionshindrat barn förlorade tvist med Växjö kommun

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Föräldrarna till en funktionshindrad pojke i Växjö har förlorat en tvist med Växjö kommun i Förvaltningsrätten om utökad avlösarservice till barnet från 20 till 80 timmar i månaden. Domstolen anser att ytterligare avlösarservice inte behövs för att pojken ska ha goda levnadsvillkor och avslår därför överklagandet.

Föräldrar med funktionshindrat barn förlorade tvist med Växjö kommun
Av en utredning framkommer att den 4-årige pojken har vissa svårigheter med socialt samspel och kontaktförmåga. Han är i behov av tillsyn under all sin vakna tid och med all sin personliga omvårdnad.. Foto: Pixabay

Av en utredning framkommer att den 4-årige pojken har vissa svårigheter med socialt samspel och kontaktförmåga. Han är i behov av tillsyn under all sin vakna tid och med all sin personliga omvårdnad.
Föräldrarnar önskar avlastning fyra timmar per vardag mellan 13.00 och 17.00 under tiden modern är ensam hemma med pojken och hans syskon.
De fick en ansökan beviljad av Nämnden för arbete och välfärd i Växjö kommun. Det handlade om avlösarservice för deras pojke enligt LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Föräldrarna ansökte om avlösarservice med 80 timmar per månad från och med den 11 januari 2022 till och med den 31 januari 2023.
De fick avslag på 80 timmar, men beviljades 20 timmar per månad.

Nämnden för arbete och välfärd ansåg att föräldrarnas behov av avlastning kan tillgodoses genom 20 timmars avlösarservice per månad. Man ansåg att resterande tid ryms inom ramen för normalt föräldraansvar för ett barn i pojkens ålder.
Barnets föräldrar har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten. De vill att pojken ska beviljas avlösarservice med 80 timmar i månaden och anför i huvudsak att han har svårigheter som kräver mycket stort stöd.
Föräldrarna har en mycket begränsad tid för sitt andra barn och ingen tid för återhämtning eller möjligheter att träffa vänner. All tid går istället åt till att vårda pojken, berättar de.

För att pojken ska ha goda levnadsvillkor behöver föräldrarna utöver tid för att vårda honom även tid för allt annat som ingår i föräldraskapet, tycker de.
Familjen saknar dessutom ett socialt nätverk. Modern har svårt att fullfölja sina studier och fadern har fått avbryta sin träning med sjukgymnast på grund av hans situation.
Den 4-årige pojken har dessutom ett syskon som också är i behov av sina föräldrar. Därför är de 20 timmar per månad som beviljats inte tillräckliga, menar de.
Nämnden anser att överklagandet ska avslås. Man påpekar att pojken vid tiden för beslutet nyligen fyllt tre år. Därför har föräldrarna ett långtgående ansvar för honom. Det är bara det hjälpbehov som går utöver vad som är normalt föräldraansvar som ligger till grund för rätten till insatsen, påminner nämnden om.

Tillsynsbehovet hos ett 3-årigt barn utan svårigheter är också stort och ett barn i den åldern kan inte lämnas ensam oavsett svårigheter. Nämndens bedömningen är därför att det räcker med 20 timmars avlösarservice per månad.
Med de beviljade timmarna bedömer man att föräldrarna kan få avlastning för att träna, studera eller spendera egen tid med sitt andra barn. De kan även avlasta varandra och få tid till egna aktiviteter eller aktiviteter med något av barnen. Övrig tid bedöms rymmas inom ramen för normalt föräldraansvar, enligt nämnden.

Förvaltningsrätten konstaterar att det är ostridigt att pojken omfattas av rätten till insatser enligt LSS. Man anser däremot inte att det framkommer att föräldrarnas behov av avlastning inte tillgodoses genom den avlösarservice på 20 timmar i månaden som beviljats. Genom den insatsen kan de planera sin tid så att de får möjlighet till träning och studier och mer egen tid med pojkens syskon. Därför bedömer förvaltningsrätten att ytterligare avlösarservice inte behövs för att se till att pojken får goda levnadsvillkor. Man avslår därför överklagandet.


hans nilsson