VÄXJÖ 2024-3-8 KL. 18:21

DEBATT: ”Bäckaslöv” inte optimalt för ny simhall

Av Hans Nilsson

debatt Sverigedemokraterna i Växjö har med ambitionen bred politisk enighet slutit upp för deltagande i den grupp av politiska företrädare som har arbetat för framsteg i frågan om ny simhall i Växjö.

DEBATT: ”Bäckaslöv” inte optimalt för ny simhall
Pernilla Wikelund, gruppledare för Sverigedemokraterna i Växjö. Foto: Hans Nilsson


Vi anser att tomten ”Bäckaslöv” som nu är utpekad för ny simhall eventuellt kombinerad med ishall, inte utifrån alla förutsättningar kan bedömas som optimal.
Arbetet har inneburit möten med diskussioner om information i huvudsak inhämtad av tjänstemän. Vi har även deltagit i ett av studiebesöken som har gjorts.
Företrädare med mandat att föra talen för respektive partigrupper har deltagit i processen att ta fram underlaget för innehåll som nu ligger för beslut. På resans gång har kompromisser och frånsteg från partigruppernas egna inledande önskemål fått jämkas. En sammanbyggnad med ishall var inte tydlig i tidig del av diskussionen.

I takt med att arbetet har gått framåt har vi gradvis kommit att inse att tomten ”Bäckaslöv” som nu är utpekad för ny simhall eventuellt kombinerad med ishall, inte utifrån alla förutsättningar kan bedömas som optimal. Tomten är till storlek och utbyggnadsmöjlighet begränsad. Granne är närliggande järnväg och blivande nya Tingsrätten. Trafiksituation och belastning på området för planerad byggplats är redan idag en utmaning med ex trafikstockningar. Saneringsbehov på tomten kan inte uteslutas.
Relaxavdelning utomhus på tak i denna miljö ger inte den önskvärda utsikten och kringmiljön. En faktor som kan bli väldigt viktig för att anläggningen ska få god ekonomi och bli attraktiv som besöksdestination. Intäkter påverkar skattebetalarnas del av driftkostnad.

Av ytterligare skäl såsom att läget vid Växjösjön är en unikt vacker plats i Växjö kommun anser vi oss skyldiga att göra ett tilläggsyrkande. Sverigedemokraterna menar att Växjös kommuns invånare förtjänar ett parallellt framtagande av oberoende projektunderlag och kalkyler med motsvarande innehåll som för Bäckaslöv men framtaget för renovering och tillbygge av nuvarande Växjö Simhall utmed Växjösjön. Ett läge som förlorar mycket av möjligheterna om vi släpper det som simhall och därmed menar vi att tiden det tar att låta oberoende göra beräkningarna kan vara väl värd väntan.
Sverigedemokraterna har gjort tilläggsyrkande i Kultur och Fritidsnämnden – i Beslutet om inriktning gällande innehåll i ny simhall.

Tilläggsyrkandet avslogs av samtliga övriga partier
Sverigedemokraterna yrkade av ovan anledningar tillägg att Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- uppdra åt förvaltningschefen att i samarbete med kommunchefen, lokalförsörjningsavdelningen och Vöfab parallellt med lokalprojekt och kostnadsberäkning för ny simhall på Bäckaslövstomten låta en oberoende aktör ta fram motsvarande projekteringsförslag och beräkningsunderlag för renovering och tillbyggnad av nuvarande Växjö simhall, i enlighet med innehåll och fokus beskrivet i liggande beslutsunderlag.
- låta oberoende aktörs projekteringsförslag och kostnadskalkyl framställas som alternativ i samordning med när underlag för beslut om simhall på tomten ”Bäckaslöv” presenteras.
- ovan tillägg i likhet med beslutets §1 översändes till kommunstyrelsen för godkännande och justeras omedelbart.Pernilla Wikelund, gruppledare för Sverigedemokraterna i Växjö.