EXTRAMATERIAL 2023-5-10 KL. 14:40

Vårdförbundet: Patientfarlig hantering av läkemedel ökar i vården, regeringen bör begära att Socialstyrelsen skärper föreskrifterna

Av Josefin Petersson

Vårdförbundet: Patientfarlig hantering av läkemedel ökar i vården, regeringen bör begära att Socialstyrelsen skärper föreskrifterna
Sineva Ribeiro ordförande Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett

Nu varnar Vårdförbundet för att personal utan legitimation tillåts göra i ordning läkemedel och dela ut medicin som narkotika, cellgifter och dropp till patienter på sätt som strider mot patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens bestämmelser. Det sker i ökad utsträckning sedan årsskiftet och i flertalet verksamheter över landet: äldreomsorgen, akutsjukvården och på operationsavdelningar inom ortopedi. Vårdförbundet kräver nu att regeringen beordrar en skärpning av Socialstyrelsens föreskrifter så att delegering på de sätt som görs idag inte längre är tillåtet.

Delegering till icke legitimerad personal som saknar formell utbildning och erfarenhet får inte ske, men hälso- och sjukvårdens arbetsgivare driver tyvärr på medlemmar i Vårdförbundet att göra det i allt högre utsträckning.

- Det är inte acceptabelt och det borde vara självklart för patientsäkerheten att professionerna kan fortsätta följa Socialstyrelsens regler. Allt annat är ett stort svek mot patienterna och mot hela teamet av personal från olika professioner som gör sitt yttersta för att ge en god och säker vård, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.
Medlemmar i Vårdförbundet rapporterar om slimmad bemanning där antalet sjuksköterskor inte räcker till för att iordningställa och administrera läkemedel till patienter. Att låta icke legitimerad personal blanda och ge patienter potenta läkemedel på de sätt som görs idag strider mot kraven på en god och säker vård.

- Du som sjuksköterska förväntas på grund av sjuksköterskebristen att ”överlåta” ditt ansvar till icke legitimerad personal - men så som delegeringar hanteras nu är inte i linje med bestämmelserna. Det är ett högriskspel från arbetsgivarna med patientsäkerheten som insats. Och sjuksköterskan riskerar repressalier i form av indragen legitimation och inte minst att indirekt bidra till att en patient skadas eller dör, säger Sineva Ribeiro.
Inom exempelvis ambulanssjukvården är delegeringar förbjudet, vilket Vårdförbundet anser är bra. Men patientfarlig delegering är tyvärr vanligt inom äldreomsorgen där det sedan länge råder brist på sjuksköterskor anställda hos kommunerna.

- Nu ser vi att patientfarlig delegering händer allt oftare även inom slutenvården på sjukhusen – och också när det gäller narkotiska preparat och när man ger läkemedel till barn i akuta situationer. Vi har fått larm från Skåne, Västra Götaland och Örebro men även andra orter, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet uppmanar medlemmar att följa Socialstyrelsens författning om läkemedelshantering och inte låta sig pressas av arbetsgivarna till att använda delegering som en lösning på kompetensbristen.

- Vårdens legitimerade professioner sätter patientsäkerheten främst. Vi som fackförbund uppmanar medlemmar i Vårdförbundet att ta stöd av oss i dialogen med arbetsgivarna om hur Socialstyrelsens regler för läkemedelshantering ska följas i den pressade vardagen. Du som sjuksköterska ska inte behöva stå ensam i detta enorma ansvar, situationen beror ju på att arbetsgivarna saknar tillräckligt många sjuksköterskor, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet anser att det inte är förenligt med kraven på en god och säker vård att det ska vara möjligt att delegera i den utsträckning som läkemedelshanteringsföreskriften medger idag.

- Vi kräver att regeringen och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) vidtar åtgärder för att Socialstyrelsen ska se över och skärpa läkemedelshanteringsföreskrifterna. Arbetsgivarna i form av regioner och kommuner kommer att fortsätta runda reglerna om inget görs och vi riskerar att få en försämring av de medicinska resultaten och ökning av vårdskador och dödsfall, säger Sineva Ribeiro.

Bakgrund
• Det är ett välkänt problem i till exempel äldreomsorgen att arbetsgivare inom kommunerna rutinmässigt pressar anställda sjuksköterskor att delegera iordningsställande och utdelning av läkemedel till personal utan legitimation och formell kompetens. Det kan handla om exempelvis undersköterskor eller vårdbiträden som är nog så viktiga för hälso- och sjukvården, men som helt enkelt inte har den utbildning som krävs för att hantera och ge ut läkemedel.

• Vårdförbundet har skarpt markerat mot detta genom åren på olika sätt eftersom det kan leda till felmedicinering, vårdskador och i värsta fall dödsfall. Förbundets bild är att andra förbund inom hälso- och sjukvården, som Svenska Läkarförbundet (som organiserar läkare) och Kommunal (som organiserar undersköterskor och vårdbiträden) delar uppfattningen om att delegering förekommer i ökad utsträckning och i strid med bestämmelserna på ett sätt som kan vara skadligt både för patienter och för personal.

• En eventuell delegering måste uppfylla patientsäkerhetslagens krav på en god och säker vård och får inte användas för att lösa kompetensproblem i bemanningen. Vårdförbundet anser att arbetsgivarna gör just det, i brist på sjuksköterskor som vill arbeta för regioner och kommuner*.

• Vårdförbundet kräver att arbetsgivarna arbetar strategiskt med sin kompetensförsörjning så att de lyckas attrahera och behålla tillräckligt många sjuksköterskor i sina verksamheter, istället för att ”fuska” med att pressa sjuksköterskor att delegera läkemedelshanteringen till olegitimerad personal på patientfarliga sätt.

*Källa: Socialstyrelsen, Nationella planeringsstödet februari 2023 (med siffror för helåret 2022) visar att det nu råder brist på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i samtliga 21 regioner och i 93 respektive 94 procent av kommunerna.