EXTRAMATERIAL 2023-9-12 KL. 13:53

Så tar sig ditt barn säkert till skolan själv

Av Josefin Petersson

Så tar sig ditt barn säkert till skolan själv
Foto: Folksam

Tidigare siffror visar att ungefär 750 barn (0-17år) skadas varje år när de rör sig i trafiken. Även om åtgärder i trafikmiljön genomförs för att göra det säkrare för oskyddade trafikanter, så är det extra riskfyllt för barn med begränsad trafikvana och mognad. Lägg därtill risken för oskyddade trafikanter som ökar då en stor del av den tunga trafiken kör för fort på 30- och 40-vägar enligt Folksams studier.

Utmaningarna för ett barn som ska ta sig själv till skolan varierar med mognad och utveckling, om det sker till fots eller med eget färdmedel som exempelvis cykel eller moped samt hur trafikmiljön ser ut. Därtill påverkar i vilken utsträckning föräldrarna tränat sina barn att vistas i trafiken. Därför är det svårt att ange en specifik ålder som är lämplig att vistas själv i trafiken, något som påtalats i tidigare undersökningar.

– Som förälder är det bra att hela tiden träna hur barnet ska agera i trafiken, inte bara tiden närmast skolstart. Det ger också föräldrarna en insikt hur mottaglig och moget barnet är för att stegvis röra sig själv i trafiken. Välj också en lämplig väg till och från skolan, närmast är inte alltid säkrast, säger Erika Olsson, skadeförebyggare på Folksam.

I en tidigare undersökning har Folksam studerat hur barn mellan 0–17 års ålder skadats i trafiken. Över 62 procent av alla skadade barn var vid undersökningen oskyddade trafikanter, det vill säga att de vistats i trafiken som fotgängare, spark-/cyklist, mopedist.

– Yngre barn skjutsas oftast i bil och det speglas av olycksstatistiken genom att flest skador är i bil, följt av fotgängarskador. Mellan 9 och 12 års ålder ändras det till cykel. Mellan 12 och 16 års ålder var mopedolyckor utmärkande som vanligaste skadeorsaken. Det är viktigt att föräldrar får anpassad information till sitt barns situation om vilka risker som finns samt vad de kan göra för att minska olycksrisken, säger Maria Klingegård, trafiksäkerhetsforskare på Folksam.

Tips för att ta sig säkert till skolan i trafiken:
Vistas i trafiken: Var en god förebild och följ trafikregler. Gör det till en vana att vistas i trafiken och lär barnet under uppväxten att hantera olika trafiksituationer från tidig ålder.

När du går och cyklar: Välj en väg med så få vägpassager som möjligt och som helst är ljusreglerade och hastighetsbegränsade till 30 km/h. Ta hellre en omväg för att slippa passera gator/vägar med högre hastighet eller mycket trafik. När du cyklar kan det vara ett bra alternativ att leda cykeln över gång-och cykelpassager. Undvik i möjligaste mån att cykla på gator/vägar tillsammans med annan trafik.

När du går, visa barnet hur du stannar på trottoaren och tittar åt vänster-höger-vänster igen, vänta till att trafiken har stannat för att sedan gå över vägen. Förklara att det är viktigt att vänta på grönt vid övergångsstället och att aldrig korsa vägen när det är rött. Lär barnet att vara extra försiktig vid korsningar och alltid stanna och se åt båda hållen innan de korsar gatan.

När barnet cyklar, lär barnet att vara extra försiktig vid korsningar och alltid stanna och se åt båda hållen innan de korsar gatan. Om barnet cyklar och behöver svänga vänster så är det bättre att stanna på höger sida och leda cykeln över på ett övergångsställe

Lär ditt barn grundläggande trafikregler och vad de viktigaste vägskyltarna betyder, till exempel stoppskyltar, väjningsplikt och hastighetsgränser.

Lär barnet hur det ska göra vid skymd sikt, till exempel när det finns parkerade bilar eller buskar som blockerar sikten. Visa att det är bäst att stanna och kolla runt innan det fortsätter.

Moped: Använd alltid hjälm. Kör inte på otillåtna vägar: Tänk på att vilka vägar som är tillåtna för respektive mopedklass. Klass 1 mopeder får exempelvis inte köras på cykelvägar. Hastighet/trimning: Håll tillåtna hastigheter och trimma inte mopeden. Undvik att skjutsa: Det är mycket svårare att hantera en tvåhjuling med skjuts.

Välj ett säkert färdsätt och rätt skyddsutrustning: Utgå från ditt barns mognad och lämpliga färdvägar. Använd alltid hjälm vid cykling och cykelbelysning – det är lagkrav på hjälm till 15 års ålder. Använd reflexer vid mörker för att öka din synlighet.