EXTRAMATERIAL 2023-9-12 KL. 14:14

Rättvisaren 2023 visar: Svenskarna vill se mer representation

Av Josefin Petersson

Hela nio av tio tycker det är viktigt att hela befolkningen representeras i nyhetsmedierna och närmare hälften ser en problematik när de inte gör det. En majoritet upplever att de sällan eller aldrig kan identifiera sig med de personer som nyhetsmedia rapporterar om. Det visar Mediekompaniets årliga rapport Rättvisaren.

Det är femte året i rad som Mediekompaniet undersöker representation och inkludering i medielandskapet. Precis som 2019 är det ytterst få i de yngsta och äldsta åldersgrupperna som kommer till tals i nyhetsmedia och män får betydligt mer utrymme än kvinnor. I årets rapport uppger nio av tio att det är viktigt att medierna speglar hela befolkningen och närmare hälften ser problem ifall de inte gör det.

–Svensk nyhetsmedia har idag ett högt förtroende och en stor majoritet av befolkningen tar del av dem dagligen. Det är också därför det blir extra viktigt som journalist att låta hela befolkningen vara synlig och komma till tals, annars finns risken att vissa grupper enbart skildras i en enskild miljö. Det förvränger i sin tur verklighetsbilden, säger Lita Nazar, Marketing & Communication Director Mediekompaniet.

En majoritet av svenskarna instämmer att nyhetsmedia främst lyfter fram personer med makt (68 procent), men har ett ansvar – och bör ta ansvar - att låta de med mindre makt komma till tals (57 procent). Mediernas roll för verklighetsbeskrivningen och förståelsen av verkligenheten är viktig, och det blir därför betydande att låta alla grupper synas. Flera av de svarande i rapporten lyfter utanförskap och felaktig verklighetsuppfattning som möjliga påföljder av dålig representation. Bland annat ökande polarisering, växande fördomar och felaktig bild när inte alla sidor av en händelse synliggörs är konsekvenser som lyfts. I slutändan leder det till försvagad demokrati.

– På vilket sätt man känner sig representerad kan se olika ut. I vissa fall identifierar sig personer med någon som liknar en rent utseendemässigt, men i andra fall kan det i stället handla om att identifiera sig med hur en person är och beter sig. Det finns en risk att stereotyper skapas ifall nyhetsmedia visar upp grupper i vissa specifika situationer, och det kan i sin tur skapa en felaktig bild av verkligheten. Vi fortsätter göra Rättvisaren årligen för att lyfta dessa frågor och låta svenskarna berätta sin åsikt. Men även i förhoppning att nyhetsmedia tar del av resultatet och fortsätter arbetet med att rapportera med större representation, avslutar Lita Nazar, Marketing & Communication Director Mediekompaniet.

Om undersökningen
Rättvisaren 2023 är gjord av Mediekompaniet och har genomförts via Kantar Public. Analysen som utgör rapportens innehåll har utförts i tre etapper. Den består av en enkätundersökning, en medieanalys och en semiotisk studie. Den första delen består av 2000 enkäter som samlades in med svenska allmänheten 19–79 år, den är genomförd 13–28 februari 2023. Denna dels syfte är bland annat att kartlägga hur väl allmänheten känner sig representerad i medierna, hur ofta allmänheten tar del av nyhetsmedier och hur stort förtroendet för nyhetsmedier är. Medieanalysen, den andra delen, har analyserat 2321 slumpvis utvalda artiklar från ett urval av redaktionella medier, både nationellt och lokalt under perioden 1 juli-31 december 2022. Den fördjupande semiotiska studien kartlägger, visualiserar och beskriver de strukturer och mönster som finns i den visuella representationen i nyhetsmedierna, det vill säga vilka som representeras och hur.