EXTRAMATERIAL 2023-5-16 KL. 13:34

Ny rapport om män och självmord

Av Josefin Petersson

Ny rapport om män och självmord
Foto: Pressbild

70 procent av alla som tar sitt liv i Sverige är män. En ny faktasammanställning från Suicide Zero visar att äldre män över 85 år, och särskilt män på landsbygden, löper allra högst risk att dö i självmord. Män är också extra utsatta på grund av det nuvarande ekonomiska läget. Samtidigt agerar män mer sällan förebyggande jämfört med kvinnor.

Varje år dör runt 1 500 personer i Sverige i självmord. En stor majoritet av alla som tar sitt liv är män. Organisationen Suicide Zero har gjort en faktasammanställning om män och självmord och olika faktorer som kan påverka att det ser ut som det gör.

– Den allmänna kunskapen är låg kring att män står för 70 procent av alla självmord. Ännu färre vet att risken för män att dö i suicid ökar med åldern, beror på socioekonomiska faktorer och var i landet man bor. Med rapporten vill vi bidra till en viktig diskussion om män, självmord och hur liv kan räddas, säger Rickard Bracken, generalsekreterare på Suicide Zero.

En anledning till att Suicide Zero lyfter detta just nu är den ekonomiska situationen i samhället. Utvecklingen riskerar att driva upp självmordstalen för människor som befinner sig i en utsatt situation och den kunskap och statistik som finns pekar på att män är en riskgrupp.

– Mot bakgrund av konjunkturläget ser vi ett stort behov av att samhället sätter in extra insatser som har potential att förebygga självmorden bland män, säger Rickard Bracken och fortsätter:

– Samtidigt vill vi lyfta hur vi alla som medmänniskor kan bidra till att rädda liv. För att förhindra självmord måste vi våga prata med den som vi misstänker mår dåligt och våga fråga om självmordstankar. Vår rapport visat att detta är något som män gör i lägre utsträckning än kvinnor, säger Rickard Bracken.

Ett urval av fakta från rapporten:
• Män står för 70% av alla självmord i Sverige. Självmord är idag den vanligaste dödsorsaken bland män i åldrarna 15 - 44 år.
• För män ökar självmordsrisken med åldern. Äldre män över 85 år löper allra högst risk att dö i självmord. För kvinnor minskar istället risken från 50-årsåldern.
• Män på landsbygden har, till skillnad från kvinnor på landsbygden, större risk att dö i självmord. För männen ökar självmordsrisken ju mer glesbefolkad kommunen är, medan ett nästimtill omvänt förhållande gäller för kvinnorna.
• För män boende i mycket gles landsbygd var det genomsnittliga självmordstalet under perioden 2010–2021 64% högre jämfört med män i storstadskommuner.
• Trots betydande skillnader mellan antalet män och kvinnor som dör i självmord gör fler kvinnor självmordsförsök. Några bakomliggande förklaringsfaktorer är att män använder mer dödliga självmordsmetoder, att självmordsprocessen är snabbare och att den oftare är relaterad till mer frekvent alkohol- och droganvändning samt impulsivt eller våldsamt beteende. Män söker också hjälp eller vård vid psykiskt lidande i mycket mindre utsträckning än kvinnor.
• Män har mer sällan agerat för att hjälpa någon som inte mår bra. De vet i lägre utsträckning än kvinnor hur de kan prata med någon som mår psykiskt dåligt och vart en person som mår dåligt ska vända sig för att få hjälp.
• Den ekonomiska situationen i samhället riskerar att driva upp självmordstalen för människor som befinner sig i en utsatt situation och den kunskap vi har pekar på att män är en riskgrupp.
Läs hela faktasammanställningen, fler råd och annat: www.suicidezero.se/man

Att hjälpa någon – råd till dig som medmänniska
De flesta som tänker på att ta sitt liv tar sig igenom sin kris. Hjälp och stöd från familj och vänner samt professionella är ofta en viktig del i det. Det kan kännas svårt att fråga om någon har självmordstankar. Många är rädda för att säga fel, och kanske göra saken värre. All kunskap säger att det inte stämmer. Så länge du visar omtanke och att du bryr dig om personen som mår dåligt så kan det inte bli fel. Och att du gör det kan vara det som bidrar till att en person får hopp, förändrar sitt förhållningssätt och söker den hjälp som kan behövas.
• Vänta inte på ”rätt tillfälle”. Ta oron på allvar och agera nu. Alla tidpunkter är bra. Ring, skicka ett sms eller träffas.
• Lyssna på din magkänsla. Agera utifrån vad du vet om personen och hur du själv hade velat bli bemött i samma situation.
• Avsätt tid och lyssna. Var beredd på att samtalet kan ta tid. Ha inte en färdig idé om vad personen behöver. Lyssna och försök förstå.
• Förbered dig på dina känslor. Under samtalet kan du bli rädd eller känna dig tom, ledsen och arg. Det är naturligt. Du kan också behöva söka stöd och hjälp.
• Ta hjälp. Ibland räcker det inte med ditt stöd. Då är det viktigt att du uppmuntrar och stöttar personen att söka professionell hjälp.