EXTRAMATERIAL 2021-12-22 KL. 16:30

Höjda pensionsavsättningar, livslångt lärande och friskare arbetsplatser

Arbetsmarknadens parter inom den offentliga välfärdssektorn presenterar idag en överenskommelse i tre delar som ger höjda pensionsavsättningar, stärker omställningsavtalet med ett livslångt lärande och förbättrar förutsättningarna för ett mer jämställt och hållbart arbetsliv.

- Den här uppgörelsen är en stor seger och betyder oerhört mycket för alla barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor i regioner, kommuner och kommunala bolag. Jag är glad och stolt att vi nu tagit stora kliv mot en mer jämställd arbetsmarknad när det gäller tjänstepensioner och rätten till ett livslångt lärande, säger Sineva Ribeiro, förbundsordförande, Vårdförbundet.
Välfärden spelar en avgörande roll för Sveriges möjligheter till tillväxt och välstånd. Vårdförbundet tillsammans med övriga fackliga organisationer och arbetsgivare är överens om att medarbetarna är avgörande för kvaliteten i välfärden. I ett läge med fortsatt brist på många yrkesgrupper måste välfärden erbjuda attraktiva arbetsvillkor – både till befintliga och potentiella medarbetare.
- De förbättrade möjligheterna till kompetensutveckling, livslångt lärande och den ökade avsättningen till tjänstepensionen utgör tillsammans med arbetet för friska arbetsplatser viktiga förutsättningar för att välfärdssektorn ska kunna kompetensförsörja med våra professioner. Att erbjuda ett hållbart yrkesliv med attraktiva och jämställda villkor är en bra start, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef, Vårdförbundet.
Vårdförbundet har nu tillsammans med övriga fackliga organisationer och arbetsgivare i kommunsektorn träffat en bred överenskommelse i tre delar kring omställning, höjda pensionsavsättningar samt satsning på friska arbetsplatser.
- Det långsiktiga arbetet för friska arbetsplatser som vi redan påbörjat, fortsätter nu med ännu större fokus på friskfaktorer och på att det ska hända saker lokalt. Att vi särskilt ska titta på hur pandemin påverkat arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet känns extra angeläget, eftersom många medlemmar i Vårdförbundet länge haft stora utmaningar och särskilt de senaste två åren, säger Sineva Ribeiro, förbundsordförande, Vårdförbundet.

Höjda avsättningar till tjänstepension i AKAP-KR
Vi lever allt längre, vilket gör att pensionspengarna ska räcka under fler år. Parterna inom KR-sektorn har därför tecknat ett helt avgiftsbestämt tjänstepensionsavtal som från 1 januari 2023 heter AKAP-KR. För de som tjänar under 7,5 inkomstbasbelopp (44 375 kr/månad år 2022) ökar avsättningen till tjänstepensionen från 4,5 procent till 6 procent. Avsättningarna för lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp kommer att höjas från 30 till 31,5 procent.
Att avsättningarna nu ökar är välbehövligt både för att det ska vara attraktivt att arbeta i sektorn och för att få mer jämställda pensionsnivåer. En ökning av tjänstepensionsavsättningen har störst betydelse för de yngre i sektorn, som därmed får den högre avsättningen under större delen av sitt yrkesliv.

Omställning och kompetenshöjande insatser under hela arbetslivet
Det nya omställningsavtalet ger förstärkta möjligheter till omställning och kompetensutveckling, vilket är bra både för arbetsgivare och medarbetare. Möjligheterna att arbeta med insatser under anställning i syfte att undvika framtida arbetsbrist stärks ytterligare när medarbetarna kan få grundläggande stöd och omställningsstudiestöd. Att medarbetarnas försörjning kan tryggas vid omställningsinsatser är en nyckelfråga för att omställningen ska fungera. Avtalet stärker medarbetarens anställningstrygghet och möjligheter att vara fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden.

Satsningar på arbetsmiljö och friskfaktorer
I en partsgemensam avsiktsförklaring för friska arbetsplatser har Vårdförbundet tillsammans med övriga fackliga organisationer och arbetsgivare kommit överens om att utveckla stödet för att förebygga arbetsmiljörisker och främja hälsa i kommuner, regioner och kommunala bolag. Satsningen består av tre delar: en kunskapssatsning på friskfaktorer, ett utvecklat stöd för samverkan samt uppföljning av arbetsmiljöarbetet under pandemin.
Viktiga resurser i arbetet med friska arbetsplatser är den partsgemensamma föreningen Suntarbetsliv och Afa Försäkrings forskningsfinansiering inom arbetsmiljö samt Välfärdens arbetsmiljöråd (AMR).

Fakta pensionsavtalet AKAP-KR
AKAP-KR (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) blir från den 1 januari 2023 det gällande pensionsavtalet för alla anställda inom kommuner och regioner med övergångsbestämmelser och kvarstående i det förmånsbestämda pensionsavtalet KAP-KL för vissa anställda.
• Pensionsavsättningarna i AKAP-KR blir 6 procent på den pensionsgrundande lönen till och med 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön om 44 375 (år 2022) och 31,5 procent för lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp.
• Arbetstagare som nyanställs eller återanställs till sektorn ska, oavsett ålder, från och med tidpunkten för ikraftträdandet omfattas av AKAP-KR.
• Anställda upp till 65 år, som idag omfattas av KAP-KL, byter den 1 januari 2023 avtal till AKAP-KR och ges därmed möjlighet till högre pension.
• Anställda som har ett pågående intjänande av förmånsbestämd pension kvarstår i KAP-KL och erbjuds att gå över till AKAP-KR.
• Överenskommelsen innehåller även vissa andra övergångsbestämmelsen för arbetstagare som idag omfattas av KAP-KL.
• Anställda som idag omfattas av PA-KFS 09 övergår också till AKAP-KR
• Lägsta utbetalningsålder för avgiftsbestämd ålderspension höjs till 60 år
• Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ska ske livsvarigt men kan efter särskild överenskommelse med försäkringsgivaren betalas ut under kortare tid, lägst i 10 år.

Fakta omställningsavtalet KOM-KR
Omställningsavtalet KOM-KR (Kompetens- och omställningsavtal) träder i kraft den 1 oktober 2022 och gäller samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner.
• Avtalet anpassas så att Omställningsfonden kan bli en registrerad omställningsfond.
• Grundläggande stöd i form av bland annat vägledning och rådgivning införs.
• Arbetsgivare har fortfarande möjlighet att söka medel för förebyggande insatser.
• Tre nya kollektivavtalade studiestöd som ger goda ekonomiska villkor för kompetensutveckling och omställning med statligt studiestöd införs.
• Ekonomiskt stöd förändras i vissa delar . Omställningsfondens uppdrag utökas bland annat genom möjlighet att stötta arbetsgivare vid arbete med strategisk kompetensförsörjning.
• Premien är 0,25 procent (varav 0,15 procent som ersätts av staten).
Fakta avsiktsförklaring för friska arbetsplatser
• En kunskapssatsning på friskfaktorer. Avsiktsförklaringen omfattar flera initiativ i syfte att öka kännedomen om friskfaktorer och hur ett systematiskt arbete kan bidra till hållbar arbetsmiljö i den kommunala sektorn.
• Utvecklat stöd för samverkan, dialog och inflytande på arbetsplatser i syfte att stödja lokala parters i samverkansarbete.
• Uppföljning av pandemins påverkan på arbetsmiljöarbetet i syfte till att rusta arbetsmiljöarbetet ytterligare inför eventuellt kommande kriser.
För mer information, vänligen kontakta:

Annelie Söderberg, 072-580 61 10
Förhandlingschef Vårdförbundet
Sineva Ribeiro, nås via pressjouren 0703 10 30 09 (ej sms)
Förbundsordförande Vårdförbundet
För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09
VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm
Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Källa Vårdförbundet