EXTRAMATERIAL 2021-12-27 KL. 10:21

Återvinningsrekord i jul - svenska folket fyller 20 miljoner tomtesäckar


Det ser ut att bli ett rekordår för återvinningen under jul och nyår i Sverige. De senaste åren har återvinningen skjutit i höjden under jul, en trend som verkar hålla i sig även i år. Under julperioden väntas hela 42 000 ton förpackningar lämnas till återvinning, vilket motsvarar nästan 20 miljoner fyllda tomtesäckar. Det visar statistik från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

I år väntas återigen rekordmånga förpackningar lämnas in till FTI:s återvinning under julhelgerna. Totalt beräknas 42 000 ton förpackningar från julfirandet samlas in, en ökning med sex procent jämfört med föregående år. Det motsvarar närmare 20 miljoner tomtesäckar fyllda med förpackningar i papper, plast, glas och metall, nästan två säckar per invånare i Sverige.

- Mängden förpackningar som lämnas till återvinning har ökat under pandemin till följd av förändrade vanor och konsumtionsbeteenden, bland annat en kraftigt ökad näthandel. Handeln kring julen bidrar till att förpackningarna ökar hos hushållen och det är fantastiskt att allt fler av de förpackningarna lämnas till återvinningen, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Allra mest förväntas antalet pappersförpackningar att öka. Sammanlagt beräknas mängden insamlade pappersförpackningar att landa på nära 17 000 ton det här året, en ökning med 15 procent jämfört med förra året. Inför det höga trycket på återvinningsstationerna under julen har FTI ökat kapaciteten och beredskapen med tätare tömningar och fler behållare på de mest belastade stationerna.

- När det kommer stora mängder förpackningar på kort tid blir det fort fullt. Vi gör allt för att så snabbt som möjligt ta hand om förpackningarna, men vi vill också be alla att vika och platta ihop förpackningarna så mycket det går, så får fler plats med mer i behållarna. Det är en liten insats som gör stor skillnad. Varje förpackning räknas, säger Veronica Foberg Gustafsson.

Om statistiken

Volymerna är beräknade för hushållsförpackningar som lämnas till återvinningsstationer under perioden 27 november 2021 till 8 januari 2022.
Jämförelsen tomtesäckar är beräknat på antagandet att en säck rymmer 60 liter.
Antalet invånare är baserat på SCB:s folkbokföringsdata.
Samtlig data bygger på rapporterade vikter av entreprenörer från återvinningsstationer.
Samtliga volymer har beräknats utifrån tidigare uppmätt densitet av material från behållare.


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fyra materialbolagen Returkartong, Svensk Plaståtervinning, Svenska Metallkretsen och Svensk Glasåtervinning. Läs mer på www.ftiab.se


Projekt för ökad cirkularitet av flexibla barriärförpackningar

Ungefär hälften av konsumentplastförpackningarna består av plastfilm. Av det som sorteras och kommer till Svensk Plaståtervinnings och FTI:s återvinningssystem materialåtervinns en tredjedel. För att öka cirkulariteten startar FTI, Svensk Plaståtervinning, RISE, IVL Svenska Miljöinstitutet och ett tjugotal partners projektet Circ Pack. Projektets fokus är att söka återvinningsbara alternativ till plastfilm, och har potential att öka sorteringsgraden i plaståtervinningsprocessen med totalt 10 procent.

Flexibla livsmedelsförpackningar gjorda av plastfilm, så kallade barriärförpackningar, används för sina goda egenskaper, exempelvis gastäthet, som förlänger hållbarheten hos livsmedel. De är komplexa att återvinna eftersom de ofta består av flerskiktsfilmer med olika plaster.

- Idag saknas det relevanta studier inom det här området. Projektet kommer att ge oss värdefull information och förutsättningar för att kunna ge tydligare riktlinjer kring utformning av flexibla förpackningar så att dessa i högre grad ska kunna materialåtervinnas utan stora kvalitets- och värdeförluster. Det medför stor nytta för producenter som vill verka för ökad materialåtervinning och ökad cirkularitet, säger Einar Ahlström, Materialspecialist på FTI.

I projektet ingår även samarbetspartners från hela förpackningsvärdekedjan i form av bland annat materialleverantörer, förpackningstillverkare, dagligvaruhandeln inklusive leverantörer, återvinnare av plastförpackningar samt användare av det återvunna materialet.

- På Svensk Plaståtervinning kommer vi undersöka hur olika materialkombinationer i barriärförpackningar fungerar vid sorteringen för LDPE- och PP-film. Projektet ska även visa på lämpliga tillämpningar i olika förpackningar och hur de återvunna materialen kan användas i nya applikationer, säger Rickard Jansson, utvecklingsingenjör på Svensk Plaståtervinning.

Resultaten kommer bland annat att användas för att uppdatera den manual för plaståtervinning som ges ut av FTI och Svensk Plaståtervinning, för att vägleda förpackningstillverkare att välja återvinningsbara alternativ.

Projektet, som sträcker sig över 26 månader, pågår till slutet av 2023 och finansieras delvis av Vinnova och delvis genom In-Kind av projektanslutna företag.

Om Circ Pack
Projektet leds av FTI AB, Svensk Plaståtervinning, RISE och IVL Svenska Miljöinstitutet och finansieras bland annat av Vinnova - inom ramen för satsningen "Ökad resurseffektivitet för en cirkulär industri”.
Projektstart: 2021-11-01
Varaktighet: 26 mån
Total budget: 6 msek
Finansiärer: Vinnova och In-Kind av projektanslutna företag
Partners i projektet: FTI AB, Svensk Plaståtervinning, RISE, IVL Svenska Miljöinstitutet, Mondi, Kuraray, Peak Polymers, Wipak, AR Packaging, Estrella, Orkla Foods, Scan, Arla, Norrmejerier, ICA, Axfood, Tomra, Pre One International, Raniplast, Kullaplast, Otto Graf GmbH, Henkel.

Källa Förpacknings- och Tidningsinsamlingen